Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Terapeuta zajęciowy

Tytuł zawodowy: Terapeuta zajęciowy (numer zawodu 325907) MED. 13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry

Tryb nauki: dziennie, stacjonarne (3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych)

Nie jest wymagana matura

Terapeuta zajęciowy to osoba posiadający szeroki zakres wiedzy umożliwiający przeprowadzenie rehabilitacji w formie zajęcia z zakresu terapii poprzez sztukę, pracę lub socjoterapię. . Terapeuta zajęciowy pracuje m.in. z osobami z niepełnosprawnością, osobami w wieku senioralnym, dziećmi i młodzieżą, w placówkach ochrony zdrowia, wychowawczych i opiekuńczych. Głównym celem terapii zajęciowej jest usprawnienie klienta w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. W dobie dynamicznych zmian społeczno-demograficznych można zaobserwować duże zapotrzebowanie tym zawodem na rynku pracy.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Pracownie do zajęć praktycznych zostały wyposażone w ramach projektu pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym.

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• Wykorzystanie sztuki i rzemiosła w terapii m.in.: ceramika, wikliniarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo, witraż, mozaika, dziewiarstwo, tkactwo, szycie, papieroplastyka, malarstwo, rysunek, rzeźba, metaloplastyka
• Wykorzystanie narzędzi socjoterapeutycznych w terapii zajęciowej
• Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu terapeutycznego
• Praktyczny przebieg procesu terapeutycznego
• Przygotowanie dokumentacji terapeutycznej

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracownia terapii zajęciowej
• Pracownia wykonywania zadań terapeutycznych
• Pracownia komunikacji personalnej, społecznej i alternatywnej
• Praktyki zawodowe

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Podstawy organizacji pracy terapeuty zajęciowego
• Anatomia, fizjologia i patofizjologia
• Prowadzenie dokumentacji pracy terapeuty zajęciowego
• Teoria terapii zajęciowej
• Metody i techniki oceny funkcjonowania człowieka
• Komunikacja interpersonalna
• Język angielski zawodowy
• Zarys psychologii
• Informatyka w zawodzie
• BHP z elementami pierwszej pomocy
• Podstawy przedsiębiorczości
• Język migowy

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

• budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
• rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym
• planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki
• organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej
• ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej

Absolwent może podjąć pracę w

 • sanatoriach
• oddziałach szpitalnych
• domach pomocy społecznej
• domach opieki
• klubach seniora, świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, domach kultury
• warsztatach terapii zajęciowej
• hospicjach
• szkołach specjalnych lub integracyjnych
• zakładach opiekuńczo-leczniczych
• prywatnie, w miejscu zamieszkania podopiecznego

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Terapeuta zajęciowy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Skip to content