Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego utworzona została zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w roku 1993. Jako publiczna szkoła ponadpodstawowa typu policealnego o 1-2,5 letnim cyklu nauczania, kształci w zawodach szkolnictwa branżowego w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. W roku 2005 na mocy uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego utworzone zostało Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, będące 3-letnią szkołą pomaturalna kształcącą pracowników socjalnych w systemie dziennym i zaocznym. Obie szkoły połączone zostały w roku 2006 pod wspólną nazwą Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

Organem prowadzącym Kolegium jest Samorząd Województwa Lubelskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego, zaś organem nadzoru pedagogicznego Lubelski Kurator Oświaty. Działalność edukacyjną Kolegium prowadzi obecnie pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej -Wydział Pedagogiki i Psychologii w Lublinie.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Stwarza warunki do komplementarnego rozwoju słuchaczy, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potrzeby, możliwości psychofizyczne, jak również aktualne wyzwania rynku pracy. Celem działalności szkoły jest zapewnienie każdemu słuchaczowi możliwości zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych oraz przygotowanie do wejścia na lokalny, regionalny, jak również międzynarodowy rynek pracy.

Nasz PATRON

Znaczącą datą w historii szkoły był 13 maja 1999 roku – dzień nadania szkole imienia. Decyzją słuchaczy, nauczycieli, a także absolwentów i sympatyków Szkoły, Patronem  został  ANDRZEJ BĄCZKOWSKI. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, twórca i przewodniczący Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych, od lutego do listopada 1996 roku Minister Pracy i Polityki Socjalnej, zmarł nagle 7 listopada 1996 roku.

 

MISJA SZKOŁY
,,…Z drugimi, ale i dla drugich” Jan Paweł II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju słuchaczy, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3. Szkoła zapewnia każdemu słuchaczowi zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywaniazadań zawodowych oraz kształci umiejętności, między innymi:
* planowania i organizacji pracy;
* stosowania zasad kulturalnego zachowania i etyki;
* korzystania z różnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego;
* przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,ochrony środowiska;
* dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywaniawyuczonego zawodu;
* rozwijania zainteresowań słuchaczy poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprezsportowych, olimpiad i konkursów;
* kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

4. Szkoła przygotowuje słuchaczy zgodnie z zasadami demokracji, tolerancji, sprawiedliwości,wolności do wypełniania obowiązków obywatelskich, a w szczególności:
* kształtuje przekonanie o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowiekaoraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu środowiska,regionu i kraju;
* kształtuje humanistyczną postawę słuchaczy, poszanowanie norm współżycia oraz trwałychwartości kultury narodowej;
* wyrabia poczucie obowiązku, dyscypliny i pełnej odpowiedzialności za siebie i wykonanąpracę;
* sprzyja zachowaniom prospołecznym;
wdraża słuchaczy do samokształcenia oraz pogłębiania wiedzy ogólnej i zawodowej;
* szanuje indywidualność słuchaczy i prawo do własnej oceny rzeczywistości;
* budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę w Szkole, na jej rzecz i środowiska;
* nawiązuje do tradycji kształcenia w zawodach społecznych i medycznych;
* kształtuje u słuchaczy postawę przedsiębiorczości sprzyjającą aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
* upowszechnia wśród słuchaczy wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
* upowszechnia wśród słuchaczy wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej.

5. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Skip to content