Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Formularz

Data wpływu: 23/02/2024

Numer albumu ...............................

Numer legitymacji .........................

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kandydat

DD ukośnik MM ukośnik RRRR

Adres stałego zamieszkania

Email(wymagane)

Lp. SPIS DOKUMENTÓW

Potwierdzenie w przypadku odbioru dokumentów przez kandydata


1.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej
(oryginał/odpis/kopia notarialna)

2.

Dwie podpisane fotografie

3.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu

4.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

........................................................
Czytelny podpis kandydata

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria*:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność dziecka kandydata
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata


  • *zaznaczyć odpowiednio....................................................
Miejscowość, data....................................................
Czytelny podpis kandydata

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.
Skip to content