Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Technik sterylizacji medycznej

Tytuł zawodowy: technik sterylizacji medycznej.

Symbol cyfrowy zawodu: 321104
Kwalifikacja:  Z20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Nie jest wymagana matura

Forma kształcenia: zaoczna (sobota i niedziela)

Technik sterylizacji medycznej posiada umiejętności z zakresu znajomości zasad przestrzegania reżimu sanitarnego, zasad aseptyki, dezynfekcji i sterylizacji.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Pracownie do zajęć praktycznych zostały wyposażone w ramach projektu pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym.

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • Technologie informatyczne
 • Podstawy instrumentarium medycznego
 • Procesy mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego
 • Pracownia sterylizacji medycznej
 • Praktyka zawodowa
 • Dekontaminacja sprzętu endoskopowego – dodatkowa kwalifikacja
$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Wykonywanie mycia i dezynfekcji medycznej sprzętu i wyrobów medycznych
 • Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Komputerowe wspomaganie zadań zawodowych
 • Zajęcia praktyczne
$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie
 • Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Elementy mikrobiologii z epidemiologią
 • Język obcy zawodowy
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
 • Metody sterylizacji instrumentarium medycznego

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Absolwent może podjąć pracę w

Technik sterylizacji medycznej może podjąć pracę wszędzie tam, gdzie używa się narzędzi medycznych wielokrotnego użytku, np.

 • w szpitalach
 • przychodniach zdrowia
 • gabinetach stomatologicznych
 • w funkcjonujących osobno sterylizatorniach
 • gabinetach weterynaryjnych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

 • świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim
Skip to content