Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Technik masażysta

Tytuł zawodowy: technik masażysta. Symbol cyfrowy zawodu: 325402
Kwalifikacja: MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Forma kształcenia: dzienna i stacjonarna (3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych)

Technik masażysta posiada umiejętności wykonywania masaży leczniczych, sportowych, profilaktycznych oraz kosmetycznych. Musi wykazywać się biegłą znajomością wiedzy teoretycznej i sprawnością manualną. Masażysta wykonuje również podstawowe ćwiczenia lecznicze z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta oraz jego możliwości.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Pracownie do zajęć praktycznych zostały wyposażone w ramach projektów:

  1.   „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym.
  2. „Mobilny absolwent” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

MOBILNY ABSOLWENT

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• Masaż klasyczny i profilaktyczny
• Masaże odruchowe (segmentarny, łącznotkankowy)
• Masaże sportowe i odnowa biologiczna
• Masaże kosmetyczne
• Drenaż limfatyczny
• Masaż izometryczny
• Masaż metoda Schantala

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracownia masażu medycznego
• Pracownia masażu sportowego
• Pracownia odnowy biologicznej
• Praktyki zawodowe

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Teoria masażu medycznego
• Teoria masażu sportowego
• Odnowa biologiczna
• Wybrane zagadnienia kliniczne
• Zdrowie publiczne
• Anatomia z fizjologią
• Wybrane zagadnienia z fizjoterapii
• Podstawy psychologii z etyka
• Informatyka w zawodzie masażysty
• BHP z elementami pierwszej pomocy
• Podstawy przedsiębiorczości
• Język migowy

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

• Analiza i tworzenie dokumentacji pacjenta
• Ocena aktualnego stanu zdrowia i przeprowadzenie diagnostyki pacjenta na potrzeby masażu
• Dobór zabiegu masażu do schorzenia i stanu pacjenta
• Wykonanie zabiegu masażu klasycznego/profilaktycznego/limfatycznego/sportowego w zależności od wskazań
• Przeprowadzenie ćwiczeń biernych masowanego odcinka ciała

Absolwent może podjąć pracę w

• Szpitale i przychodnie rehabilitacyjne
• Gabinety fizjoterapeutyczne
• Sanatoria
• Gabinety i hotele odnowy biologicznej
• Salony SPA
• Kluby sportowe
• Prywatne gabinety

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Skip to content