Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Technik dentystyczny

Tytuł zawodowy: Technik dentystyczny (321402) – Kwalifikacje Zawodowe MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

Czas trwania nauki: dwa i pół roku, 5 semestrów

Tryb nauki: dzienny

Technik dentystyczny posiada umiejętność projektowania i wykonywania samodzielnie uzupełnień protetycznych, szczękowo-ortopedycznych i twarzowo-szczękowych, zleconych przez lekarza dentystę. Wykonywane prace wytwarzane są z akrylu, silikonu, kompozytu, ceramiki i metalu.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Pracownie do zajęć praktycznych zostały wyposażone w ramach projektu pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym.

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• wykonywanie protez ruchomych osiadających
• wykonywanie protez ruchomych częściowych nieosiadających
• wykonywanie protez stałych jednoczłonowych i wieloczłonowych
• wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez twarzy, szyn i nakładek do wybielania zębów
• wykonywanie napraw i rekonstrukcji protez ruchomych, stałych i aparatów ortodontycznych
• wykonywanie aparatów stosowanych w profilaktyce i wczesnym leczeniu szczękowo-ortodontycznym
• wykonywanie ruchomych aparatów jednoszczękowych i dwuszczękowych
• wykonywanie protezy dziecięcej
• wykonywanie aparatów retencyjnych i stałych grubołukowych
• modelowanie zębów, powierzchni żujących i łuków zębowych

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracownia techniki dentystycznej
• Pracownia ortodontyczna
• Wykonawstwo prac z techniki dentystycznej i ortodoncji
• Praktyka zawodowa

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Język angielski zawodowy
• Programy informatyczne w zawodzie
• Elementy prawa i ekonomiki
• BHP z elementami Pierwszej pomocy
• Zarys psychologii
• Promocja zdrowia
• Anatomia, fizjologia i patologia
• Teoria techniki dentystycznej
• Teoria ortodoncji
• Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej ( realizowane w grupach)
• Język migowy

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

• wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę
• wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i materiałów zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na podstawie posiadanych kwalifikacji
• naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy

Absolwent może podjąć pracę w

• pracowniach protetycznych lub ortodontycznych
• firmach zajmujących się sprzedażą materiałów i sprzętu wykorzystywanego przez techników dentystycznych
• firmach zajmujących się produkcją materiałów i sprzętu wykorzystywanego przez techników dentystycznych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik dentystyczny wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Skip to content