Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Podolog

Tytuł zawodowy – Podolog (323014) – Kwalifikacje zawodowe FRK.05 Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Czas trwania nauki – 2 lata

Tryb nauki – stacjonarny (3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych)

Podolog w profesjonalny sposób świadczy usługi z zakresu pielęgnacji i profilaktyki chorób stóp. Ściśle współpracuje z lekarzami różnych specjalności, m.in. diabetologiem, chirurgiem, ortopedą. Wykonuje nie tylko zabiegi pielęgnacyjne, ale zajmuje się również takimi schorzeniami jak: wrastające paznokcie, grzybica, modzele, odciski, stopa cukrzycowa, rekonstrukcja płytki paznokciowej i wiele innych.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z NAUKĄ ZAWODU,
A TAKŻE GWARANTUJE ZAJĘCIA W PROFESJONALNIE WYPOSAŻONYCH PRACOWNIACH

Pracownie do zajęć praktycznych zostały wyposażone w ramach projektu pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym.

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• Organizacji gabinetu zgodnie z zasadami BHP i Sanepidu
• Pracy podologicznym sprzętem specjalistycznym
• Rozpoznawania zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych i doboru odpowiednich procedur terapeutycznych
• Wykonania zabiegów podologicznych – m.in. usuwania wrastających paznokci, zakładania klamer, usuwania nadmiernych zrogowaceń, pobierania materiału mikologicznego, rekonstrukcji paznokci i wielu innych
• Zabiegów fizjoterapeutycznych dla dorosłych i dzieci
• Tapingu podologicznego
• Doboru wkładek ortopedycznych
• Działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki stóp dzieci i dorosłych
• Rozpoznawania chorób dermatologicznych stóp i paznokci
• Podstaw z zakresu diabetologii i ran przewlekłych
• Zastosowania preparatów pielęgnacyjnych w podologii
• Anatomii i fizjologii kończyn dolnych dorosłego i dziecka
• Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
• Podstawowej terminologii podologicznej w języku angielskim
• Prowadzenia działalności gospodarczej
• Kompetencji personalno-społecznych w kontakcie z klientem

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracownia zabiegów podologicznych
• Pracownia zabiegów fizjoterapeutycznych
• Pracownia edukacji i profilaktyki w podologii
• Praktyki zawodowe w gabinetach podologicznych

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• Zarys psychologii
• Anatomia, fizjologia patofizjologia
• Dermatologia z onychologią
• Kliniczny zarys chorób w podologii
• Preparaty kosmetyczne i farmakologiczne w podologii
• Fizjoterapia z ortopedią
• Podstawy podologii
• Podstawy farmakologii
• Diagnostyka podologiczna
• Język angielski zawodowy
• Informatyka w zawodzie podologa
• Elementy prawa i ekonomiki w zawodzie podologa
• Język migowy

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

  • rozpoznawanie chorób dermatologicznych i zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych oraz dobórodpowiednich procedur terapeutycznych
  • wykonanie zabiegów podologicznych – m.in. usuwania wrastających paznokci, zakładania klamer, usuwania
    nadmiernych zrogowaceń, pobierania materiału mikologicznego, rekonstrukcji paznokci
  • dobór wkładek ortopedycznych, prowadzenia gabinetu podologicznego, wykonywania zabiegów podologicznych
  • rozpoznawania zmian patologicznych w obrębie kończyn dolnych i doboru odpowiednich procedur terapeutycznych
  • wykonywania tapingu podologicznego, prowadzenia edukacji i profilaktyki podologicznej
  • wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych. profilaktyki i pielęgnacji stopy cukrzycowej

Absolwent może podjąć pracę w

• Gabinety podologiczne
• Gabinety kosmetyczne
• Gabinety odnowy biologicznej
• Gabinety medyczne
• Sanatoria
• Domy opieki społecznej
• Gabinety stopy cukrzycowej
• Poradnie diabetologiczne
• Pracownie zaopatrzenia ortopedycznego

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Podolog wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Skip to content