Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Opiekunka dziecięca

Tytuł zawodowy: opiekunka dziecięca (325905) Kwalifikacje Zawodowe SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry

Tryb nauki: zaoczny

Opiekunka dziecięca planuje i organizuje pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. W  zakres obowiązków opiekunki wchodzi również pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego, prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka, promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Pracownie do zajęć praktycznych zostały wyposażone w ramach projektu pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym.

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• Rozpoznawanie indywidualnego tempa rozwoju dziecka
• Samodzielna organizacja pracy z dzieckiem
• Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka
• Kształtowanie samodzielności dziecka w wykonywaniu codziennych podstawowych czynności
• Dbanie o żywienie dziecka, pilnowanie składu posiłków i pomoc przy ich spożywaniu
• Znajomość zasad pielęgnacji dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego i sumienne wykonywanie niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych
• Utrwalanie u dziecka właściwych zachowań oraz nawyków żywieniowych i higienicznych
• Organizowanie zajęć oraz zabaw ogólnorozwojowych w domu i na świeżym powietrzu, a także prowadzenie działań pozytywnie wpływających na rozwój psychomotoryczny dziecka (gry, zabawy, układanki, zagadki, zabawy sportowe)
• Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i informowanie o nim na bieżąco rodziców lub opiekunów
• Znajomość zasad i zdolność do udzielenia pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka
• Znajomość podstawowych pojęć z zakresu anatomii, fizjologii i patologii
• Znajomość podstawowych pojęć z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
• Znajomość słownictwa z zakresu opieki nad dzieckiem w języku angielskim i migowym

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracownia pielęgnowania dziecka
• Pracownia wychowania dziecka
• Pracownia wychowania przez sztukę
• Pracownia umiejętności interpersonalnych
• Praktyki zawodowe

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Język angielski zawodowy
• Programy informatyczne w zawodzie
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Psychologia
• Anatomia, fizjologia i patofizjologia dziecka
• Pierwsza pomoc
• Wychowanie i edukowanie dziecka
• Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
• Pielęgnowanie dziecka zdrowego
• Pielęgnowanie dziecka chorego lub niepełnosprawnego
• Prawne aspekty opieki nad dzieckiem
• Wychowanie fizyczne
• Język migowy

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

• sprawowania profesjonalnej opieki nad małymi dziećmi od 0 do 4 roku życia,
• prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka,
• wykonywania codziennych czynności związanych z pielęgnacją dziecka, dbania o prawidłowe odżywianie dziecka.

Absolwent może podjąć pracę w

• żłobkach;
• przedszkolach;
• domach małego dziecka;
• sanatoriach;
• dziecięcych oddziałach szpitalnych;
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
• środowisku domowym dziecka.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Skip to content