Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Opiekun medyczny

Tytuł zawodowy: Opiekun medyczny (532102) – Kwalifikacje Zawodowe MED.14. Świadczenie usług medyczno – pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry

Tryb nauki: stacjonarny (3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych)

Zawód opiekuna medycznego jest zawodem medycznym i powstał w związku z potrzebami rynku pracy. Opiekunem medycznym jest osoba, która w sposób profesjonalny świadczy usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą
i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Pracownie do zajęć praktycznych zostały wyposażone w ramach projektu pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym.

Zobacz naszą prezentację dotyczącą zawodu opiekuna medycznego
$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• rozpoznawanie problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej
i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
• świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
• współpraca z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem;
• wykonywanie czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
• wykonywanie czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D
– metoda Hoppe;
• wykonywanie wybranych czynności medycznych

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracownia zabiegów medycznych
• Pracownia opieki i pielęgnacji z elementami BHP
• Pracownia aktywizacji przyłóżkowej
• Praktyka zawodowa

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Język angielski zawodowy;
• Informatyka w zawodzie;
• Zarys psychologii;
• Zdrowie publiczne;
• Anatomia i fizjologia;
• Podstawy organizacji pracy opiekuna medycznego;
• Epidemiologia z elementami mikrobiologii;
• Podstawy farmakologii;
• Kliniczny zarys chorób;
• Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną;
• Podstawy opieki medycznej;
• Pierwsza pomoc;
• Język migowy.

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych i opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
• pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
• pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
• aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
• zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
• zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
• wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
• asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
• użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
• konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
• popularyzowanie zachowań prozdrowotnych.

Absolwent może podjąć pracę w

• w szpitalach– oddziałach szpitalnych;
• zakładach opiekuńczo-leczniczych;
• ośrodkach i domach pomocy społecznej;
• niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej;
• w domach pacjentów (indywidualna opieka);
• środowiskowych domach pomocy;
• fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Skip to content