Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Higienistka stomatologiczna

Tytuł zawodowy: Higienistka stomatologiczna (325102) – Kwalifikacja MED.02

Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry

Tryb nauki: stacjonarny (3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych)

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA posiada uprawnienia do samodzielnego przeprowadzania wybranych zabiegów profilaktyczno-leczniczych i rehabilitacyjnych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Higienistka stomatologiczna to wykwalifikowany średni personel stomatologiczny.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Pracownie do zajęć praktycznych zostały wyposażone w ramach projektu pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym.

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu
• Prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
• Wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i i na zlecenie lekarza dentysty
• Organizowanie prac związanych z wykonywaniem usług stomatologicznych
• Wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracownia zasad i technik pracy higienistki stomatologicznej
• Pracownia profilaktyki i edukacji w stomatologii
• Praktyki zawodowe

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Język angielski zawodowy
• Język migowy
• Informatyka w zawodzie
• Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami pierwszej pomocy
• Podstawy organizacji pracy higienistki stomatologicznej
• Zarys psychologii
• Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
• Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
• Podstawy stomatologii
• Profilaktyka i edukacja w stomatologii
• Podstawy przedsiębiorczości

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

• Przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu
• Prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
• Wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty
• Organizowania prac związanych z wykonywaniem usług stomatologicznych
• Wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
• Prowadzenia własnej działalności gospodarczej
• Współpracy zawodowej z branżami pokrewnymi (lekarzami dentystami, asystentkami stomatologicznymi, technikami dentystycznymi, przedstawicielami medycznymi)

Absolwent może podjąć pracę w

• Prywatnych gabinetach stomatologicznych
• Gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
• Poradniach i klinikach dentystycznych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• Świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• Dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Skip to content