Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Asystentka stomatologiczna

Tytuł zawodowy: Asystentka stomatologiczna (325101) – Kwalifikacja MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Czas trwania: 1 rok, 2 semestry

Tryb nauki: stacjonarny

Asystentka stomatologiczna – to przedstawicielka średniego personelu medycznego. Na tym kierunku nauczysz się asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów stomatologicznych. Asystentka stomatologiczna odpowiada za właściwe przygotowanie narzędzi, materiałów oraz leków w gabinecie stomatologicznym. Asystentka stomatologiczna dba także o przygotowanie gabinetu dentystycznego przed i po całej procedurze, obsługuje sprzęt diagnostyczny, sporządza dokumentację medyczną oraz przygotowuje rozliczenia zużytych materiałów stomatologicznych. Na kierunku asystentka stomatologiczna zdobędziesz umiejętności z zakresu profesjonalnej komunikacji z pacjentem.

SZKOŁA POKRYWA WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Pracownie do zajęć praktycznych zostały wyposażone w ramach projektu pn. „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym.

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy
• Asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
• Przygotowanie i przechowywanie leków i materiałów stosowanych w stomatologii
• Przygotowanie, konserwowanie oraz dekontaminacja narzędzi i sprzętu stosowanego w stomatologii
• Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracowania zasad i technik pracy asystentki stomatologicznej
• Pracownia asystowania lekarzowi dentyście
• Praktyki zawodowe

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Język angielski zawodowy
• Język migowy
• Informatyka w zawodzie
• Podstawy organizacji pracy asystentki stomatologicznej
• Kompetencje społeczne i personalne z elementami psychologii i etyki
• Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
• BHP z elementami pierwszej pomocy
• Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
• Zasady i techniki pracy w gabinecie dentystycznym
• Asystowanie lekarzowi dentyście
• Podstawy przedsiębiorczości

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

• Przygotowania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy
• Asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
• Przygotowania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii
• Przygotowania, konserwowania oraz dekontaminacji narzędzi i sprzętu stosowanego w stomatologii
• Prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego
• Współpracy zawodowej z branżami pokrewnymi (lekarzami dentystami, higienistkami stomatologicznymi, technikami dentystycznymi, przedstawicielami medycznymi)

Absolwent może podjąć pracę w

• Prywatnych gabinetach stomatologicznych
• Gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
• Poradniach i klinikach dentystycznych

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• Świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• Dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna wraz z suplementem w języku polskim i angielskim

Skip to content