Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych wchodzi w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych

Technik administracji

Tytuł zawodowy: technik administracji (334306)- Kwalifikacje zawodowe EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Czas trwania nauki: 2 lata

Tryb nauki: dziennie

Technik administracji zajmuje się obiegiem korespondencji, organizacją i koordynowaniem spotkań, gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, opracowuje projekty aktów administracyjnych oraz umów cywilnoprawnych.

$

Zakres realizowanych treści w ramach zajęć praktycznych

• Obsługiwanie technicznych urządzeń stosowanych na stanowisku pracy biurowej
• Redagowanie pism urzędowych
• Organizacja obiegu korespondencji
• Sporządzanie decyzji administracyjnej
• Wszczęcie, zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego
• Rozpatrywanie skarg i wniosków
• Planowanie i analiza w firmie
• Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym

• Pracownia pracy biurowej
• Postępowanie w administracji
• Praktyki zawodowe

$

Wykaz przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym

• Język angielski zawodowy
• Informatyka w zawodzie
• Kompetencje personalne i społeczne z elementami psychologii
• BHP w administracji
• Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
• Organizacja pracy biurowej
• Podstawy prawa administracyjnego
• Postępowanie administracyjne
• Podstawy prawa cywilnego
• Podstawy prawa pracy
• Podstawy prawa finansowego

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

• gromadzenia dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
• nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
• sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
• prowadzenia postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,
• prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz zarządzaniem zespołem pracowników.

Absolwent może podjąć pracę w

• w administracji rządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego ( urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych)
• w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych,
• w przedsiębiorstwach; organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez Słuchacza

• świadectwo państwowe ukończenia szkoły policealnej
• dyplom państwowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik administracji

Skip to content