MISJA SZKOŁY

,,...Z drugimi, ale i dla drugich'' Jan Paweł II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju słuchaczy, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3. Szkoła zapewnia każdemu słuchaczowi zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych oraz kształci umiejętności, między innymi:

 • planowania i organizacji pracy;
 • stosowania zasad kulturalnego zachowania i etyki;
 • korzystania z różnych źródeł informacji oraz doradztwa specjalistycznego;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
 • dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu;
 • rozwijania zainteresowań słuchaczy poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów;
 • kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego.

4. Szkoła przygotowuje słuchaczy zgodnie z zasadami demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności do wypełniania obowiązków obywatelskich, a w szczególności:

 • kształtuje przekonanie o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu środowiska, regionu i kraju;
 • kształtuje humanistyczną postawę słuchaczy, poszanowanie norm współżycia oraz trwałych wartości kultury narodowej;
 • wyrabia poczucie obowiązku, dyscypliny i pełnej odpowiedzialności za siebie i wykonaną pracę;
 • sprzyja zachowaniom prospołecznym;
 • wdraża słuchaczy do samokształcenia oraz pogłębiania wiedzy ogólnej i zawodowej;
 • szanuje indywidualność słuchaczy i prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 • budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę w Szkole, na jej rzecz i środowiska;
 • nawiązuje do tradycji kształcenia w zawodach społecznych i medycznych;
 • kształtuje u słuchaczy postawę przedsiębiorczości sprzyjającą aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
 • upowszechnia wśród słuchaczy wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
 • upowszechnia wśród słuchaczy wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej.

5. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.