JEŻELI LUBISZ PRACĘ Z LUDŹMI,

LUBISZ POMAGAĆ INNYM W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH

TEN ZAWÓD JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE !!!

Pracownik socjalny (ang. social worker) organizuje pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów. Organizuje i koordynuje pracę opiekunów społecznych.

 

Absolwent Kolegium uzyskuje szerokie kwalifikacje uprawniające go do zatrudnienia w placówkach pomocy społecznej, służbie zdrowia, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, jednostkach administracji publicznej oraz samorządowej i realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą pomocą, wsparciem i promocją społeczną.

 

Do najważniejszych zadań należą:

 • zbieranie danych o klientach i środowiskach objętych opieką przez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów , dokonywanie lustracji rejonu, uzyskiwanie informacji od opiekunów społecznych, pielęgniarek środowiskowych, policji , sądu i prokuratury
 • diagnozowanie sytuacji osób indywidualnych, rodzin i grup społecznych na postawie analizy uzyskanych danych
 • sporządzanie rejestru potrzeb oraz przewidywanych kosztów opieki socjalnej i pomocy społecznej osobom indywidualnym rodzinom  i grupom, które są niezdolne do samodzielnego rozwiązywania problemów ze względu na wiek, stan zdrowia lub przyczyny natury społecznej-
 • opracowywanie okresowych planów pracy, dobór metod, form i środków pracy socjalnej
 • kontaktowanie się z decydentami w zakresie opieki społecznej, placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, zakładami ubezpieczeń społecznych, biurami pośrednictwa pracy, sądami, PCK, TPD itp.
 • współpraca z instytucjami i osobami wspomagającymi , pozyskiwanie sponsorów
 • uczestniczenie we wspólnych komisjach z przedstawicielami instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację pomocy społecznej i prowadzenie dokumentacji
 • pośredniczenie w kierowaniu podopiecznych na komisje lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia oraz utrzymywanie kontaktu i współpraca z innymi instytucjami
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie porad socjalnych
 • praca ze środowiskiem podopiecznego, inicjowanie i organizowanie wsparcia (Kluby Samotnej Matki, osób uzależnionych, ludzi starszych, grupy nieformalne).
 • interweniowanie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych w uzyskiwaniu pracy, pomocy w naturze

 

Pracownik socjalny pełni funkcję animatora działań w środowisku lokalnym.

Więcej informacji na stronie Kolegium