OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Opiekun w domu pomocy społecznej jest zawodem z przyszłością w Polsce i w Unii Europejskiej. Przemiany demograficzne i coraz większa liczba osób w wieku podeszłym, tylko potwierdzają zapotrzebowanie na pracowników opieki społecznej. Jako pracownik pierwszego kontaktu towarzyszy on cały czas człowiekowi oraz podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb i rozwój podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczych, Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Aktywnie włącza się w działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Opiekun w DPS może podjąć pracę w:

 • domach pomocy społecznej
 • ośrodkach opiekuńczo-leczniczych
 • specjalistycznych domach pomocy społecznej (dla osób starszych, przewlekle  somatycznie chorych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie
 • środowiskowych domach samopomocy
 • ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • hospicjach.

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
 • teoretyczne podstawy opieki
 • metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
 • język obcy w pomocy społecznej
 • usługi opiekuńcze
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych

Nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy