OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 

Opiekun osoby starsze udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom starszym, które nie maja dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Zadaniem opiekuna jest aktywizowanie osób starszych z wykorzystaniem rehabilitacji lub terapii. Opiekun pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych.Kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • rozpoznawanie i interpretacja sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą
 • dobieranie metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Opiekun osoby starszej może podjąć pracę w :

 • domy pomocy społecznej
 • ośrodki pomocy społecznej
 • instytucje opiekuńczo-lecznicze
 • domy dziennego pobytu
 • instytucje pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • opieka domowa
 • kluby seniora
 • własna działalność w zakresie opieki nad osobą starszą.

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

 • organizacja opieki nad osobą starszą
 • psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
 • metodyka pracy opiekuńczej
 • język migowy
 • język obcy w pomocy społecznej
 • opieka i wsparcie osoby starszej
 • aktywizacja społeczna
 • praktyki zawodowe.

Nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym (sobota, niedziela).

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Egzamin z kwalifikacji
K.1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (Z.7.) zdawany na koniec IV semestru.

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy