Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie pod patronatem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie

Mobilny absolwent - projekt unijny

 

Loga projekt.11111jpg.jpg

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Lublinie wchodząca w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych realizuje projekt:

MOBILNY ABSOLWENT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 12.4 kształcenie zawodowe.

Wartość projektu to 1718 301,60 zł, wkład EFS 1518 391,44 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnych do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.

Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły uczących się na kierunkach:

 • technik masażysta,
 • technik usług kosmetycznych,
 • terapeuta zajęciowy.

W okresie nauki uczniowie zdobędą dodatkowe umiejętności poprzez udział w specjalistycznych kursach zakończonych zaświadczeniem o ich odbyciu.

1.Technik masażysta

 • taping rehabilitacyjny,
 • masaż bańką chińską i kijami bambusowymi,
 • manipulacja powięzi
 • masaż tkanek głębokich

2.Technik usług kosmetycznych

 • przedłużanie rzęs
 • stylizacja paznokci metodą tytanową
 • masaż limfatyczny twarzy
 • zastosowanie kwasów leczniczych w kosmetologii

3.Terapeuta zajęciowy

 • rękodzieło wiklinowe
 • ceramiczna mozaika artystyczna
 • dekoracja wnętrz i przyjęć okolicznościowych
 • florystyka

Organizatorzy kursów zapewniają nieodpłatnie sprzęt, materiały i środki niezbędne do realizacji zajęć.

W ramach projektu zorganizowane zostaną wycieczki dydaktyczne poszerzające kompetencje zawodowe. Planowane miejsca wyjazdu:

 • Centrum Kompleksowej Rehabilicji w Konstancinie-Jeziornie
 • Fabryka kosmetyków Bandi w Czosnowie
 • Skansen w Sanoku.

Słuchacze w/w kierunków osiągający najwyższe wyniki nauczania wezmą udział w kursie nauki jazdy kat.B. Warunkiem udziału w kursie będzie najwyższa średnia i wysoka frekwencja na zajęciach w szkole.

Uczniowie skorzystają z możliwości odbycia dwumiesięcznych staży zawodowych zorganizowanych u pracodawców. Warunkiem uczestnictwa w stażu będzie wysoka średnia ocen i frekwencja. Staże zawodowe u pracodawców pozwolą na zdobycie doświadczeń zawodowych. Dla każdej z osób odbywających staż przewidziane jest stypendium w wysokości 1500 zł. miesięcznie.

Dopełnieniem projektu będzie zorganizowanie doradztwa zawodowego dla słuchaczy. Doradca zawodowy przeprowadzi w szkole indywidualne konsultacje, w ramach których uczniowie zapoznają się ze sposobami poszukiwania pracy, zasadami przygotowania dokumentów aplikacyjnych, możliwościami założenia działalności gospodarczej.

W ramach projektu 18 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych
w instytucjach współpracujących ze Szkołą weźmie udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe. Kursy realizowane będą z zakresu trzech kierunków kształcenia:technik masażysta, technik usług kosmetycznych i terapeuta zajęciowy. Planowana tematyka kursów:

 • Haczykowanie i techniki tkankowe
 • Terapia trzewna
 • Zdrowe stopy
 • Zakładanie klamer drutowych
 • Tkactwo tradycyjne i tkanina dwuosnowa
 • Batik i malowanie na jedwabiu.

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe dla kierunków technik masażysta i technik usług kosmetycznych zgodnie ze standardami rekomendowanymi przez KOWEZiU.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Regulamin uczestnictwa dla ucznia
 2. Regulamin uczestnictwa dla nauczyciela