Drukuj

MISJA SZKOŁY

,,...Z drugimi, ale i dla drugich'' Jan Paweł II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju słuchaczy, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3. Szkoła zapewnia każdemu słuchaczowi zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych oraz kształci umiejętności, między innymi:

4. Szkoła przygotowuje słuchaczy zgodnie z zasadami demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności do wypełniania obowiązków obywatelskich, a w szczególności:

5. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.