TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 7 z dnia 29 stycznia 2021 r. w roku szkolnym 2021/2022 czynności w procedurze rekrutacyjnej prowadzone będą w następujących terminach:

 L.p.

 

 Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  od 24 maja do 14 lipca 2021 r.  od 3 sierpnia do 6 sierpnia 2021 r.
2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 22 lipca 2021 r. do godz. 14.00  16 sierpnia 2021 r. do godz.14.00
3.   Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia
w danym zawodzie.
 od 24 maja do 26 lipca 2021 r.  od 3 sierpnia do 18 sierpnia 2021 r.
4. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  od 22 lipca do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
 od 16 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00  23 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Formularz rekrutacyjny do szkoły

2. Świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badan lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych przez lekarza medycyny pracy (po uprzednim pobraniu skierowania na badanie w sekretariacie Szkoły);

4. Trzy fotografie w formacie legitymacyjnym (podpisane na odwrocie);

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób posiadających takie orzeczenie);

6. Dowód osobisty do wglądu.

 

KIERUNKI KSZTALCENIA, NA KTÓRE BĘDZIE PROWADZONY NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

L.p.

 

KIERUNEK KSZTAŁCENIA

 

CZAS TRWANIA FORMA *
1. Technik dentystyczny 2,5 roku dzienna
2. Technik usług kosmetycznych 2 lata dzienna i zaoczna
3. Technik masażysta 2 lata dzienna i stacjonarna
4. Terapeuta zajęciowy 2 lata dzienna i stacjonarna
5. Opiekunka dziecięca 2 lata dzienna
6. Opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata zaoczna
7. Higienistka stomatologiczna 2 lata stacjonarna
8. Opiekun medyczny 1,5 roku dzienny i stacjonarny
9. Florysta 1 rok dzienna i zaoczna
10. Asystentka stomatologiczna 1 rok stacjonarna

* Forma dzienna 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 16.00; Forma stacjonarna – 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych; Forma zaoczna – w soboty i niedzielę.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularz rekrutacyjny do szkoły

2. Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów procesu rekrutacji