TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 7 z dnia 31 stycznia 2022 r. w roku szkolnym 2022/2023 czynności w procedurze rekrutacyjnej prowadzone będą w następujących terminach:

 L.p.

 

 Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  do 22 lipca 2022 roku do 11 sierpnia 2022 roku
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 do 22 lipca 2022 roku  do 11 sierpnia 2022 roku
3.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.  do 29 lipca 2022 roku   do 19  sierpnia 2022 roku
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  1 sierpnia 2022 roku do godz. 14.00   22 sierpnia 2022 rok do godz. 14.00
 5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie. do 3 sierpnia 2022 roku   23 sierpnia 2022 roku
6.

Potwierdzenie przez kandydata albo przez rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia: 
-oryginały świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia, bądź świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
- zaświadczenia o zawodzie nauczanym w szkole branżowej I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej
2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej:
- oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego
3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej:
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub odpowiednio:
O ile w/w dokumenty nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

od 1 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 od 22 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r. do godz.15.00
7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 26 sierpnia 2022 r. do godz.14.00
8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 11 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
9.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadniania odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania  odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania  odmowy przyjęcia
11.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Formularz rekrutacyjny do szkoły

2. Świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badan lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych przez lekarza medycyny pracy (po uprzednim pobraniu skierowania na badanie w sekretariacie Szkoły);

4. Trzy fotografie w formacie legitymacyjnym (podpisane na odwrocie);

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób posiadających takie orzeczenie);

6. Dowód osobisty do wglądu.

 

KIERUNKI KSZTALCENIA, NA KTÓRE BĘDZIE PROWADZONY NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 

L.p.

 

KIERUNEK KSZTAŁCENIA

 

CZAS TRWANIA FORMA *
1. Technik dentystyczny 2,5 roku dzienna
2. Technik usług kosmetycznych 2 lata dzienna i zaoczna
3. Technik masażysta 2 lata dzienna i stacjonarna
4. Terapeuta zajęciowy 2 lata dzienna i stacjonarna
5. Opiekunka dziecięca 2 lata dzienna
6. Opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata zaoczna
7. Higienistka stomatologiczna 2 lata stacjonarna
8. Opiekun medyczny 1,5 roku dzienny i stacjonarny
9. Florysta 1 rok dzienna i zaoczna
10. Asystentka stomatologiczna 1 rok stacjonarna
11. Podolog NOWOŚĆ ! 2 lata stacjonarna
12. Technik BHP NOWOŚĆ ! 1,5 stacjonarna
13. Technik ochrony osób i mienia NOWOŚĆ ! 2 lata  dzienna
14. Technik administracji NOWOŚĆ ! 2 lata  dzienna

* Forma dzienna 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 16.00; Forma stacjonarna – 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych; Forma zaoczna – w soboty i niedzielę.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularz rekrutacyjny do szkoły

2. Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów procesu rekrutacji