TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty nr 7 z dnia 31 stycznia 2022 r. w roku szkolnym 2022/2023 czynności w procedurze rekrutacyjnej prowadzone będą w następujących terminach:

 L.p.

 

 Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym dniu września Termin w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego Terminy w postępowaniu uzupełniającym szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym dniu września  Terminy w postępowaniu uzupełniającym szkoły, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym dniu lutego
1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  do 22 lipca 2022 roku do 13 grudnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 roku do 11 stycznia 2023 r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 do 22 lipca 2022 roku do 13 grudnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 roku  do 11 stycznia 2023 r.
3.   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonym przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.  do 29 lipca 2022 roku   do 20 grudnia 2022 r.  do 19  sierpnia 2022 roku do 18 stycznia 2023 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  1 sierpnia 2022 roku do godz. 14.00  21 grudnia 2022 r. do godz. 14.00  22 sierpnia 2022 rok do godz. 14.00 19 stycznia 2023 r. do godz. 14.00
 5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie. do 3 sierpnia 2022 roku  do 2 stycznia 2023 r. do 23 sierpnia 2022 roku  do 20 stycznia 2023 r.
6.

Potwierdzenie przez kandydata albo przez rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:
1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia: 
-oryginały świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia, bądź świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
- zaświadczenia o zawodzie nauczanym w szkole branżowej I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej
2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej:
- oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego
3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej:
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub odpowiednio:
O ile w/w dokumenty nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

od 1 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 od 21 grudnia 2022 r. do 4 stycznia 2023 r. do godz. 15.00 od 22 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r. do godz.15.00 od 19 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 do godz. 15.00
7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 5 stycznia 2023 r. do godz. 14.00 26 sierpnia 2022 r. do godz.14.00 25 stycznia 2023 r. do godz. 14.00
8.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 11 sierpnia 2022 r. do 11 stycznia 2023 r.  do 31 sierpnia 2022 r. do 30 stycznia 2023 r.
9.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadniania odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania  odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania  odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania  odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania  odmowy przyjęcia
11.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Formularz rekrutacyjny do szkoły

2. Świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badan lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych przez lekarza medycyny pracy (po uprzednim pobraniu skierowania na badanie w sekretariacie Szkoły);

4. Trzy fotografie w formacie legitymacyjnym (podpisane na odwrocie);

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób posiadających takie orzeczenie);

6. Dowód osobisty do wglądu.

 

KIERUNKI KSZTALCENIA, NA KTÓRE BĘDZIE PROWADZONY NABÓR W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 

L.p.

 

KIERUNEK KSZTAŁCENIA

 

CZAS TRWANIA FORMA *
1. Technik dentystyczny 2,5 roku dzienna
2. Technik usług kosmetycznych 2 lata dzienna i zaoczna
3. Technik masażysta 2 lata dzienna i stacjonarna
4. Terapeuta zajęciowy 2 lata dzienna i stacjonarna
5. Opiekunka dziecięca 2 lata dzienna
6. Opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata zaoczna
7. Higienistka stomatologiczna 2 lata stacjonarna
8. Opiekun medyczny 1,5 roku dzienny i stacjonarny
9. Florysta 1 rok dzienna i zaoczna
10. Asystentka stomatologiczna 1 rok stacjonarna
11. Podolog NOWOŚĆ ! 2 lata stacjonarna
12. Technik BHP NOWOŚĆ ! 1,5 stacjonarna
13. Technik ochrony osób i mienia NOWOŚĆ ! 2 lata  dzienna
14. Technik administracji NOWOŚĆ ! 2 lata  dzienna

* Forma dzienna 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 16.00; Forma stacjonarna – 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych; Forma zaoczna – w soboty i niedzielę.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularz rekrutacyjny do szkoły

2. Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów procesu rekrutacji