TECHNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA NOWOŚĆ !

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony we wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia jest podstawą do uzyskania licencji II stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia bez konieczności zdawania egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji. Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
 • Podstawy prawne ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia
 • Organizowanie ochrony osób
 • Zabezpieczenia techniczne wspomagające ochronę osób i mienia
 • Język angielski zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Konwojowanie
 • Zabezpieczenie imprez masowych
 • Samoobrona i techniki interwencyjne
 • Wyszkolenie strzeleckie
 • Ochrona obszarów, obiektów i urządzeń

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Podstawy przedsiębiorczości

Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym.

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz przystępują do egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy