TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  NOWOŚĆ !

Technik BHP przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje
o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

  • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
  • Opracowanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Język angielski zawodowy

Przedmioty ogólnokształcące:

  • Podstawy przedsiębiorczości

Nauka trwa 1,5 roku ( 3 semestry) w systemie  stacjonarnym.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy