TECHNIK ADMINISTRACJI NOWOŚĆ !

 

Technik administracji jest osobą zajmującą się gromadzeniem, obiegiem i archiwizowaniem dokumentacji oraz informacji w jednostce organizacyjnej w tym informacje ekonomiczne
i statystyczne. Do najważniejszych zadań należy opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnych oraz sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuję się prowadzeniem podstawowej dokumentacji z zakresu księgowości, gospodaruje majątkiem jednostki oraz organizuje i nadzoruje prace pozostałych pracowników w przedsiębiorstwie.

Perspektywy pracy:

  • urzędy wojewódzkie
  • urzędy rejonowe
  • urzędy powiatowe i gminne
  • urzędy skarbowe
  • sądy
  • banki
  • firmy ubezpieczeniowe
  • firmy sektora prywatnego

Wykaz przedmiotów w kształceniu teoretycznym:
• Podstawy ekonomii, statystyki i pracy biurowej
• Stosowanie przepisów prawa cywilnego i administracyjnego
• Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
• Prowadzenie postępowania administracyjnego
• Sporządzanie sprawozdań finansów publicznych
• Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
• Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
• Język angielski zawodowy
• Podstawy przedsiębiorczości
• Bezpieczeństwo i higieny pracy.

Nauka trwa 4 semestry (2 lata) w systemie dziennym.
Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo. Ponadto po zdaniu egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzyma dyplom technika administracji. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy