TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Terapeuta zajęciowy jest przygotowany do tworzenia indywidualnych i grupowych programów terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, oceny sytuacji społecznej i zdrowotnej chorych, organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów, uczenia podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych, uczenia się w ramach terapii: krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, monitorowania przebiegu terapii zajęciowej. Terapeuta zajęciowy uzyskuje specjalistyczne kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci tego kierunku potrafią:

 • projektować, organizować, prowadzić pracownie terapii zajęciowej
 • planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową dostosowaną do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, monitorowania jej przebiegu
 • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w zakresie planowania i realizacji terapii zajęciowej
 • korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi
 • koordynować pracę w pracowniach warsztatów terapii zajęciowej
 • racjonalnie gospodarować materiałami i sprzętem używanym w terapii zajęciowej
 • prowadzić terapię zajęciową wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych
 • motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji oraz organizować zajęcia terapeutyczne
  w celu poprawy zdrowia i sprawności
 • oceniać sytuacje społeczno-zdrowotną pacjenta i projektować terapię zajęciową do rodzaju niepełnosprawności
  i potrzeb indywidualnych pacjenta
 • udzielać pierwszej pomocy
 • komunikować się z pacjentem i rozwiązywać ich trudne sytuacje, a także tworzyć klimat
  i atmosferę do pracy twórczej w grupach podopiecznych
 • charakteryzować procesy patologiczne i określać wpływ środowiska na człowieka, promować zdrowy styl życia
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe
 • prowadzić dokumentację terapeutyczną w pracy z pacjentem
 • wykorzystywać różnorodne metody i techniki terapii zajęciowej
 • postępować zgodnie z zasadami etyki.

Wymagania psychofizyczne terapeuty zajęciowego:

 • gotowość współdziałania w zespole
 • życzliwość i opiekuńczość
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • uczciwość
 • poczucie własnej godności
 • samodzielność
 • kreatywność

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

 • podstawy prawa i ekonomiki
 • język angielski zawodowy
 • technologia informacyjna
 • język migowy
 • zarys psychologii, socjologii, pedagogiki
 • anatomia i fizjologia
 • kliniczny zarys chorób z elementami profilaktyki
 • teoretyczne podstawy terapii zajęciowej
 • pracownia terapii zajęciowej
 • pracownia umiejętności społecznych
 • pracownia umiejętności zawodowych.

Terapeuta zajęciowy może podjąć pracę w:

 • w szpitalnych
 • oddziałach rehabilitacji leczniczej
 • oddziałach ortopedycznych
 • oddziałach neurologicznych
 • oddziałach geriatrycznych
 • oddziałach dziecięcych
 • psychiatrycznych oddziałach dziennych
 • sanatoriach
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • dziennych domach pomocy społecznej
 • klubach seniora
 • środowiskowych domach pomocy społecznej
 • świetlicach terapeutycznych
 • hospicjach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • szkołach specjalnych.

Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym. Zajęcia prowadzone są przed południem lub po południu.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Egzamin z kwalifikacji K1- odbywa się pod koniec IV semestru.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy