ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie współpracuje z rodziną osoby niepełnosprawnej oraz instytucjami społecznymi przyczyniając się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju osoby niepełnosprawnej. Ponadto, asystent prowadzi rehabilitację środowiskową, której głównym założeniem jest świadczenie usług osobom. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej.

Asystent osoby niepełnosprawnej może podjąć pracę w:

 • ośrodkach i domach pomocy społecznej
 • środowiskowych domach samopomocy
 • klubach samopomocy
 • ośrodkach wsparcia
 • świetlicach terapeutycznych
 • placówkach poradnictwa rodzinnego
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej mających kontakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

 • podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • podstawy prawa i ekonomiki
 • polityka społeczna
 • wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej
 • asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji
 • promocja zdrowia i profilaktyka.

Nauka trwa 1 rok (dwa semestry).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy