OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Opiekunka środowiskowa organizuje opiekę oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej. Sprawuje opiekę nad osobą podopieczną, niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Pomaga osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia. Motywuje osobę podopieczną do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Opiekunka środowiskowa może podjąć pracę w:

 • domach pomocy społecznej,
 • domach opieki nad osobami starszymi,
 • niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach opiekuńczo-wychowawczych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

Wykaz przedmiotów w cyklu kształcenia:

 • podstawy przedsiębiorczości
 • podstawy psychologii
 • wybrane zagadnienia z socjologii
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka
 • organizacja opieki środowiskowej
 • język migowy
 • język obcy w pomocy społecznej
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • aktywizacja osoby podopiecznej
 • trening umiejętności społecznych.

Nabór trwa.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy