OPIEKUNKA DZIECIĘCA     

Opiekunka dziecięca jest przygotowywana do planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. W jej zakres obowiązków wchodzi również pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego, prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka, promowanie zdrowia i prowadzenie działań profilaktycznych oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Opiekunka dziecięca może podjąć pracę w:

 • żłobkach;
 • przedszkolach;
 • domach małego dziecka;
 • sanatoriach;
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • środowisku domowym dziecka.

Wykaz przedmiotów nauczania w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem
 • język migowy
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka
 • podstawy przedsiębiorczości.

Wykaz przedmiotów nauczania w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • opieka nad dzieckiem
 • komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • praktyka zawodowa.

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy