HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA   

Higienista stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem stomatologiem. Pod jego nadzorem wykonuje zabiegi profilaktyczno-techniczne. Dobiera odpowiednie środki do utrzymania higieny jamy ustnej, wykonuje wstępne badania diagnostyczne, a także piaskowanie, skaling, polerowanie, lakowanie i lakierowanie zębów. Robi również takie zabiegi jak impregnacja zębów mlecznych, polerowanie i wykańczanie wypełnień zębowych. Higienistka instruuje także pacjentów, jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej.

Higienistka stomatologiczna może podjąć pracę w:

 • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Wykaz przedmiotów ogólnokształcących:

 • podstawy przedsiębiorczości (zajęcia edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości będą prowadzone tylko dla uczniów, którzy we wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć).

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • stany zagrożenia życia i zdrowia
 • język migowy
 • język obcy w stomatologii
 • komunikacja personalna i społeczna
 • propedeutyka stomatologiczna
 • anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
 • edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
 • zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 • działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.

Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
K1 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Z.14 odbywa się pod koniec IV semestru.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy