REGULAMIN BIBLIOTECZNY

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.

1.Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy .

2.Przeglądanie zasobów bibliotecznych może odbywać się w komputerowej bazie danych programu MOL OPTIVUM

3.Dokonując wypożyczeń lub zwrotów książek należy podać swoje imię, i nazwisko .

4.Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek lub kolegów.

5.Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki na okres 4 tygodni. Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

6.Okres wypożyczenia książki może zostać przedłużony na prośbę czytelnika, jeżeli nie ma na tę książkę zapotrzebowania.

7.Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem 
i zagubieniem

8.Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

9.Słuchacze mogą wypożyczać do domu archiwalne numery czasopism gromadzonych
w bibliotece.

10.Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie biblioteki. Słuchacze mogą sami wybierać książki potrzebne do pracy w czytelni.

11.Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

12.Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

13.W bibliotece należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym słuchaczom w nauce.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

1.Z komputerów multimedialnych mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy  
w godzinach pracy biblioteki .

2. Komputery w bibliotece  służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet, przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni oraz korzystania ze       zautomatyzowanych katalogów bibliotecznych systemu Mol.

3.Słuchacze mogą korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.

4.Słuchacze mogą korzystać z zainstalowanej drukarki do przygotowywania materiałów potrzebnych do lekcji. Wydruk jest możliwy tylko na własnym papierze.

5.Korzystanie z nagrywarki jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu treści przeznaczonych do skopiowania z bibliotekarzem. Należy zwracać  szczególną uwagę na poszanowanie praw      autorskich twórców programów!!!

6.NIE WOLNO zmieniać ustawień w BIOS-ie oraz ustawień systemu Windows.

7.NIE WOLNO wgrywać własnych programów 
i kasować zainstalowanych.

8.NIE WOLNO włączać i rozłączać kabli zasilających.

9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

10.Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników 
w czytelni należy zachować ciszę.

11.W czytelni nie wolno spożywać pokarmów oraz napojów.

12.Za naruszanie regulaminu będą nakładane kary np. zakaz korzystania z komputerów przez wyznaczony czas.